You are here
Home > Ärikeskkond Äri ja Ettevõtlus > Finantsjuhtimine – Finantsjuhtimise ülesanded – Mis on finantsjuhtimine?

Finantsjuhtimine – Finantsjuhtimise ülesanded – Mis on finantsjuhtimine?

finantsjuhtimise eesmärgi

Finantsjuhtimine on tulevikku suunatud tegevus, ettevõttele vajalike finantsotsuste tegemine.

Raamatupidamine on pigem suunatud minevikku, kajastades juba toimunud sündmusi. Raamatupidamisandmed on finantsarvestuste jaoks üheks vajalikuks sisendiks. Lisaks raamatupidamisandmetele kasutatakse finantsjuhtimise jaoks muid sisendeid – üldised majandusnäitajad, makroprognoosid, omanike seatud eesmärgid jne.

Finantsjuhtimine ettevõttes tegeleb peamiselt kolme suunaga:

 1. finantsprognoosimine ja –analüüs;
 2. käibekapitali juhtimine;
 3. investeerimine ja finantseerimine.
 4. Finantsprognoosimine ja –analüüs on vajalik ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks.

Kui palju tahame müüa, millised kulud sellega kaasnevad, kui palju kasumit teenime?

Kas liigume ikka õiges suunas või peaks strateegiat muutma?

Mõõdikutega seotakse tihti juhatuse ja töötajate tulemustasud. Juhatus saab preemiat, kui aastaeelarves toodud müügi- ja kasumieesmärgid on täidetud. Müügimees saab preemiat, kui on leidnud kolm uut klienti või on täitnud oma kuu müügieesmärgi.

 1. Käibekapitali juhtimine (ehk lühiajaline/operatiivne finantsjuhtimine) tegeleb igapäevaste teemadega, näiteks:
 • uute klientide krediidikõlbulikkust tuleb hinnata, tuleb kokku leppida maksetähtajad ja krediidilimiidid;
 • tuleb jälgida müügiarvete õigeaegselt laekumist ja vajadusel tegeleda võlgade sissenõudmisega;
 • tuleb jälgida, et igapäevaselt on olemas raha ostuarvete ja muude kohustuste tasumiseks;
 • kui raha jääb ajutiselt üle, siis tuleks raha paigutada näiteks üleöödeposiidile või hoiusele;
 • kui raha jääb ajutiselt puudu, siis võiks kasutada arvelduskrediiti jne.
 1. Investeerimine ja finantseerimine (ehk pikaajaline/strateegiline finantsjuhtimine) hõlmab näiteks selliseid otsuseid:
 • kas investeerimiseks kasutada omakapitali (ehk omaniku raha) või võõrkapitali?
 • millist võõrkapitali kasutada (arvelduskrediit, lühiajaline või pikaajaline pangalaen, liising, riskiinvestorid, pikaajaline finantsinvestor)?
 • millised on võõrkapitali hinnad, tingimused, tagatised?
 • kas vajalikke seadmeid osta või rentida?
 • kas palgata töötaja või osta teenus sisse? Jne.

Eestis on eraldi finantsjuht olemas reeglina vaid suuremates ettevõtetes. Väikestes ettevõtetes tegeleb finantsotsuste tegemisega tavaliselt tegevjuht koostöös raamatupidajaga, kuigi kummalgi neil vastavat väljaõpet ei ole – samas on muidugi ka nende vajadused märksa väiksemad.

Finantsjuhi teenust on võimalik ka sisse osta, analoogselt raamatupidamisteenuse sisseostuga, kuigi see pole veel nii levinud. Kiiresti kasvavatel ettevõtetel, kus on vaja teha olulisi finantseerimise ja investeerimisega seotud otsuseid, aga täisajaga finantsjuhti veel vaja ei ole, tasuks teenuse sisseostmist kaaluda.

Pilvebüroo Copyright 2019

Ettevõtte finantsjuhtimise eesmärgid

Eduka finantsjuhtimise tulemusel suudavad ettevõtted hoiduda finantsraskustest ja pankrotist, suurendada oma kasumit, hoida kulud madalad ning edestada konkurente. Eesmärkide püstitamisel on ettevõttel vaja silmas pidada investorite huve, kuna finantsjuhtimises tehtud otsused peavad aitama kaasa nende vara kasvule.

Finantsjuhtimise ülesanded

Kapitali moodustamine sisemiste ja välimiste finantseerimisallikate arvel

Finantsjuhtimise esimene ülesanne on korraldada ettevõtte rahandust, kasutades selleks nii sisemisi kui ka väliseid allikaid. Sisemised finantseerimisallikad kujunevad ettevõtte tegevuse käigus ning nendeks on kasum, põhivara kulum, reservid ja organisatsiooni vara müümisest tekkinud tulu. Välised allikad jagunevad kaheks: aktsionäride ja üksikettevõtjate rahaliseks panuseks ning laenudeks. Ettevõtte jaoks on oluline leida nende seast kõige soodsamad rahaallikad, mis toovad endaga kaasa võimalikult väikesed riskid.

Kapitali tõhus kasutamine

Finantsjuhtimise teine peamine ülesanne on planeerida ning juhtida organisatsiooni investeeringuid. Investeeringu hindamisel tuleb arvestada selle tasuvusmäära, tasuvusaja ja praeguse puhasväärtusega. Oluline on analüüsida investeeringuid ka pärast projektide lõppu, et näha, milliseid investeeringuid on kasulik teha ja milliseid mitte. 

Rahaliste vahendite juhtimine

Ettevõtte maksevõime tagamiseks ja võimalike finantsraskuste ettenägemiseks tuleb selle rahavoogude liikumist täpselt planeerida. Rahavoogude prognoose tuleb pidevalt võrrelda tegelike tulemustega, et tagada finantsjuhtimise protsessi täpsus. Firma finantsprognoosimine jaguneb kolmeks etapiks: müügikäibe ja -kulu prognoosimine, planeeritud müügi saavutamiseks vaja minevate investeeringute jagamine põhi- ja käibevarasse ning finantseerimisvajaduse välja selgitamine. Levinumad meetodid ettevõtte täiendavate rahastusvahendite kindlakstegemiseks on bilansi- ja modelleerimismeetod. 

Finantsjuhi roll ettevõttes

Väikeettevõtetes täidab finantsjuhi rolli enamasti ettevõtte juht koostöös raamatupidajaga. Suuremates firmades on selleks palgatud eraldi inimene, kes koostöös kõikide osakondade juhatajatega juhib ettevõtte finantsprotsesse. Eduka finantsjuhi omadused on hea koostöövõime, uuenduslikkus ja oskus teha muudatusi probleemide lahendamiseks. Finantsjuht peab oma rollis 
 • hoolitsema aktsionäride vara eest,
 • mõistma ning hajutama ettevõtet puudutavaid riske,
 • tundma seaduseelnõusid ja oskama nende mõju analüüsida,
 • täiustama raamatupidamist ja korraldama ettevõtte kapitali liikumist,
 • edendama kõikide osakondade efektiivsust.

Wikipedia 2019

Top