You are here
Home > Ärikeskkond Äri ja Ettevõtlus > Kuidas Ainuosaniku poolt muuta Ettevõtte ärinime ja kinnitada uus põhikiri?

Kuidas Ainuosaniku poolt muuta Ettevõtte ärinime ja kinnitada uus põhikiri?

Kuidas Ainuosaniku poolt muuta Ettevõtte ärinime ja kinnitada uus põhikiri

Ärinime muutmine Registrite ja Infosüsteemide keskuse jaoks, kui on Ettevõttel vaja muuta nime, millega kaasneb ka uue põhikirja kinnitamise dokument. Käesolevaga toon välja kaks dokumenti, mis on vaja esitada kinnitamiseks www.rik.ee infosüsteemide keskusele, kui Ettevõte on otsustanud muuta oma ärinime. Käesolevad kaks dokumenti sobivad väikeettevõtluses muudatuste tegemiseks. Loomulikult määrab Ainuosanik ise ära kogu põhikirja sisu, näitena on vaid välja toodud üks tahk põhikirja näidisdokumendist.

Näide Firmanimi OÜ Ainuosaniku Otsusest

 

Tallinnas 03.08.2019 aastal.

Käesolevaga otsustab Firmanimi OÜ registrikoodiga 111222111 ainuosanik ( Ainuosaniku nimi ja isikukood ) järgmist:

  1. Muuta alates 03.08.2019 Firmanimi OÜ ärinime. Uueks ärinimeks kehtestada Firmanimi IT OÜ
  2. Kinnitada uus põhikiri 03.08.2019 aastal.

Ainuosaniku nimi

Firmanimi OÜ ainuosanik.


 

Ettevõtte põhikirja näidis

 

 PÕHIKIRI

  1. peatükk. Üldandmed

1.1 Osaühingu ärinimi on Firmanimi OÜ.

1.2 Osaühingu asukoht on Harju maakond, Tallinn.

1.3 Osaühingu osakapitali suurus on 2500 EUR.

1.4 Osaühingu majandusaasta on 18.12 – 17.12.

1.5 Osaühingu osade eest tasutakse osakapitali suurendamisel üksnes rahaliste sissemaksetega.

  1. peatükk. Osa, osanik ja reservkapital

2.1 Osaühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividendi) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

2.2 Osaühingu osa võõrandamisel, ei ole ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.

2.3 Osaühingu osa ei või pantida.

2.4 Osaühingu osa osalisel võõrandamisel: ei ole ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.

2.5 Osaühingul ei ole reservkapitali.

2.6 Osaühingu likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara osanike vahel ainult rahaliste väljamaksetena.

2.7 Osaühingu osale või osanikule ei ole määratud eriõigusi.

  1. peatükk. Osaühingu juhtimine

3.1 Osaühingu osanike koosolekul, samuti koosolekuta otsustamisel annab osaühingu iga osa üks euro ühe hääle.

3.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb vähemalt 51% osadega esindatud häältest.

3.3 Osanike otsus on vastu võetud, kui osanike koosolekul antakse selle poolt kohalolijate häältest või koosolekuta otsustamise puhul kõigist häältest 51% ning seadus või põhikiri ei sätesta teisiti.

3.4 Osaühingu põhikirja muutmise otsus, äriseadustiku § 192 lõikes 1 ja § 197 lõikes 1 nimetatud otsus, osaühingu lõpetamise otsus, lõpetatud osaühingu tegevuse jätkamise otsus, äriühingute ühinemise või jagunemise otsus või osaühingu ümberkujundamise otsus on: äriseadustiku § 174 lõikes 2 nimetatud viisil vastu võetud siis, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 osanike häältest.

3.5 Osanike osade märkimise eesõiguse võib välistada otsusega, mis on: äriseadustiku § 174 lõikes 2 nimetatud viisil vastu võetud siis, kui selle poolt antakse vähemalt 3/4 osanike häältest.

3.6 Osaühingu juhatus valitakse tähtajatult ning juhatuse liikmete arv on 1-5.

3.7 Osaühingu juhatusel on õigus osakapitali suurendada 5 aasta jooksul kuni 2500 euroni.

 

Martin V. TheRelativity OÜ 03.08.2019

Reg Nr. 14222112

Top