You are here

Mis on Lunastus?

Mis-on-Lunastus

Mida tähendab lunastus? Mis on Lunastuspalve? Lunastus Piiblis. Lunastuse määratlus. Mis on vaimne ümbersünd? Kuidas ma saan uuesti sündida? Jeesuse veri kui osa lunastusest.

Lunastus tähendab olla lunastatud Jumala õiglasest kohtust (kuna kõik on patustanud ja ilma Jumala auhiilgusest) patustaja üle. Lunastus on Jumala tasuta õnnistus ja igal juhul mitte inimvooruse või heade tegude läbi. Jumal rakendab oma andestust neile, kes usuvad oma lunastuseks täielikult ainult Jeesusesse. Piibel ütleb nimelt ilma ühegi teise võimaliku tõlgenduseta: On olemas üksainus Jumal, üks usk Jeesusesse, üks ristimine Pühasse Vaimusse. On ainult üks tee Isa juurde. Jh 14:6 – Jeesus ütleb talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.“ Ei ole ühtki rada, ühtki teed Jumalisa juurde kui Jeesuse kaudu. Jeesus suri inimkonna pattude pärast Kolgata ristipuul. Ta tõusis surnuist, võites Saatanat, ja asus Isa paremale käele. Tema ülestõusmine tegi lunastuse võimalikuks. Oma verega on Ta ära ostnud iga mehe ja naise, kes usub Temasse. Johannese evangeelium põhineb usul. Jeesus jutlustas usku Temasse. Lunastus on usk Jumala Poega.

Lunastus on suurim ime. Läbi usu ja kahetsuse saab palve Jumala andestuse, Tema kohtuotsuse. Piibel väidab, et Jumal uuendab palve südant, hinge ja vaimu. See on vaimne ümbersünd. Lunastus on hinge lunastamine patust ja selle tagajärgedest. Seda võib samuti kutsuda „vabastamiseks“ (Rm 10:13) või „lunastamiseks“. Lunastuse läbi päästetakse, vabastatakse ja hoitakse inimhing alal hävingust selles elus ja põrgus.

Kõige tavalisem püha tekst lunastusest on see, kui inimese usk ja tunnistus kuulutavad tema lunastust (Rm 10:9). Vaimne ümbersünd on keerukam. Patune peab tunnistama vähemalt mõnda kirjarida Pühakirjast, uskuma ja paluma Püha Vaimu. Siis on ta veest (Jumala Sõnast) ja vaimust (Pühast Vaimust) uuesti sündinud. Sest see, mis sünnib vaimust, on Vaim.

Jh 3.5 – Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.“

Lunastus. Andestus ja lunastamine.

Et olla andestatud ja toodud tagasi isiklikku vahekorda Jumalaga, ei piisa sellest, et Jumala arm eksisteerib võimaliku lahendusena. Seda peab patustanud inimene taotlema isiklikult omal algatusel. Oma patuse oleku tunnistamist, millele järgneb täielik eemaldumine oma patusest eluviisist ja suhtumisest, kutsutakse patukahetsuseks. Patukahetsusel on Uues Testamendis laiem tähendus kui lihtsalt mineviku vigade kahetsemine. Kui Püha Vaim laskus Nelipühal, tähendas patukahetsus kahetsust Jeesuse Kristuse kui Messia hülgamise pärast (Ap 2:22-37), mida saatis järgnev vaimulaadi muutus. Sama muutus suhtumises Jeesusesse on nõutav ka tänapäeval. Patukahetsus, millele järgneb täielik pööre ja uskumine Jeesuse lepitussurma ning ohverdusse ristil oma pattude eest, on see, mille tulemus on lunastus.

Lunastus ja Jeesuse veri. Millist osa mängivad veri ja Püha Vaim inimese lunastuses?

Lunastus muutub tervikuks Jumala Pühas Vaimus ja Jeesuse, kes valas oma verd Kolgata ristipuul 2000 aastat tagasi, Veres. On olemas imekaunid kirjaread vereveest ja vaimust. Need on kolm, mis ühilduvad ühes ja on osa inimese lunastusest. 1 Jh5:6-8 – kirjeldab , et Jeesus tuli vee ja verega. Ja Vaim on selle tunnistajaks, sest Vaim on tõde. Püha Vaim on tõde. Vaim, vesi ja veri on maa peal ja on üks. Jeesuse veri on elav. Jeesus Kristus on elav ja istub Isa paremal käel. Jeesuse veri peseb ära iga patu, mida inimene on kunagi teinud, ning puhastab, peseb, pühitseb, varjab ja õigustab inimese vaimu, hinge ja ihu Jumala ees. Püha Vaim mõjutab inimeste elu. Püha Vaim on kohal isegi patustajate viimisel Kristuse palge ette. Püha Vaim on peamine tegelane, kes ühendab inimvaimu Jumala Vaimuga. Vaimne ümbersünd on võimalik ainult läbi patukahetsuse, saades Jumalalt tasuta armu, puhastudes Vere läbi ja ühendudes Jumala Vaimuga – saades Jumala lasteks.

Jh 1:12 – Aga kõigile, kes Tema vastu võtsid, andis Ta meelevalla saada Jumala lasteks, kõigile, kes usuvad Tema nimesse.

Patune peab tunnistama vähemalt mõnda Pühakirja rida, uskuma ja paluma Püha Vaimu. Siis sünnib ta uuesti veest (Jumala Sõnast) ja vaimust (Pühast Vaimust). Sest see, mis sünnib vaimust, on Vaim.

Jh 3:5 – Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.“

Jumalalt Püha Vaimu saamine ongi see, mille all mõeldakse olla jälle ümber sündinud, me sündisime füüsiliselt maailma; ent kui me saime Jumalalt Püha Vaimu, sündisime vaimselt uuesti, ja mitte keegi ei sikuta meid välja Tema käest.

Lunastamine tähendab seda, et meid päästeti või toodi tagasi hinna eest; meid osteti välja Kristuse ilmsüütu vere valamisega ristipuul.

Jeesus purustas Saatana meelevalla.

Saatanal oli meelevald inimeste hingede üle hauataguses elus, ent Kristus päästis inimesed tema meelevallast. Saatan püüdis viia Jeesuse hinge ära pärast Tema surma, kuid tehes seda ületas ta oma võimupiire, sest Jeesus oli patuta. Selle tulemusena kaotas Saatan oma võimupiirid täielikult ning kogu inimkond saavutas vabaduse.

 

IGAVENE PÄÄSTE

Jh 3:16
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
Ef 2:8-9
Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu – ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.
Titus 3:5
Siis ta päästis meid – mitte õiguse tegude tõttu,mida meie nagu oleksime teinud,vaid oma halastust mööda,uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu.
Jh 5:24
Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu.

Apostlite Teod 2:25-28
Taavet ütleb tema kohta: „ Ma näen Issandat alati enese silme ees,sest ta on mu paremal pool, et ma ei kõiguks. Seepärast mu meel rõõmustab ja mu keel hõiskab,mu ihugi võib hingata lootuses, sest sa ei jäta mu hinge surmavalda ega anna oma Vagale näha kõdunemist. Sa oled mulle andnud teada elu tee, sa täidad mind rõõmuga oma palge ees.”

 

IGAVENE ELU

Jh 3:16
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

Mt 25:45-46
Siis ta vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi.” Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu.”

Rm 6:23
Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Lk 23:43
Ja Jeesus ütles talle: „Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis.”

Ilmutuse 20:12-15
Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees, ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi. Ja surm ja surmavald visati tulejärve. See on teine surm – tulejärv. Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve.

Mt 10:28
Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa, pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata!

Jh 3:15 et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu.

Jh 3:16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

Jh 3:36 Kes usub Pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuula Poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha.

Jh 5:24 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu.

Jh 6:40 See ongi mu Isa tahtmine, et igaühel, kes näeb Poega ning temasse usub, oleks igavene elu, ja viimsel päeval mina äratan ta üles.”

Jh 6:47 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu.

Jh 6:54 Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval,

Jh 12:50 Ja ma tean, et tema käsk on igavene elu. Mida mina räägin, seda ma räägin nõnda, nagu Isa mulle on öelnud.”

Jh 17:3 Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud.

Rm 6:22 Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu.

Rm 6:23 Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

1Jh 2:25 Ja see ongi tõotus, mille tema meile on tõotanud – igavene elu.

1Jh 5:13 Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala Poja nimesse, et te teaksite: teil on igavene elu.

1Jh 5:20 Aga me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise. Ja meie oleme Tõelises, tema Pojas Jeesuses Kristuses. Seesama on tõeline Jumal ja igavene elu.

Top