You are here
Home > Ärikeskkond Äri ja Ettevõtlus > Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.01.2019

Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.01.2019

Mis muutub käibemaksuseaduses alates 01.01.2019?

1. jaanuaril 2019 ja 1. veebruaril 2019 jõustuvad käibemaksuseaduses muudatused, millega laiendatakse impordi käibemaksu käibedeklaratsioonil deklareerimise õigust omavate isikute ringi ja lihtsustatakse selle õiguse kasutamise tingimusi.

1. jaanuaril 2019 jõustub käibemaksuseaduses muudatus, millega tekib ettevõtjal, kes osutab väikeses mahus piiriüleselt digiteenust, võimalus maksustamisel järgida oma asukohariigi reegleid.

1. jaanuaril 2019 jõustuvad käibemaksuseaduse muudatused, millega sätestatakse vautšeri mõiste ning sellega seotud kauba võõrandamise ja teenuse osutamise käibe toimumise aeg.

Muudatused digiteenuste maksustamisel alates 2019 (MOSS)

Alates 2019. aasta 1. jaanuarist hakkab kehtima direktiivi muudatus elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse (edaspidi digiteenus) maksustamise koha osas, mille eesmärk on lihtsustada väikeettevõtjate käibemaksukohustuse täitmist. Sellega seoses muudetakse käibemaksuseadust, täiendades seda paragrahviga 101 „Isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis registreeritud maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena, osutatava elektroonilise side teenuse või elektrooniliselt osutatava teenuse käibe tekkimise koht“.

Muudatuse kohaselt on ettevõtjal, kes osutab väikeses mahus piiriüleselt digiteenust, võimalus maksustamisel järgida oma asukohariigi reegleid. Alates 2019. aastast loetakse käibe tekkimise kohaks ettevõtte (teenuse osutaja) asukoht juhul, kui digiteenuste käive teises liikmesriigis asuvale lõpptarbijale ei ületa 10 000 eurot. See tähendab, et kuni vastava künnise täitumiseni on ettevõtjal õigus digiteenuse osutamisel järgida oma asukohariigi reegleid. Seega, Eesti ettevõtja võib maksustada teises liikmesriigis asuvale lõpptarbijale osutatavad digiteenused kuni piirmäära ületamiseni Eesti käibemaksumääraga (20%) ning deklareerida need oma käibedeklaratsioonil siseriikliku käibena KMD lahtris 1.

Ühtlasi on siin tingimuseks, et isik ei oma asukohta või püsivat tegevuskohta mujal liikmesriikides peale tema asukohariigi (koduriigi).

Samas on ettevõtjal võimalus täita maksukohustus tarbimisriigis (st mitte Eestis) ka juhul, kui digiteenuste käive jääb alla 10 000 euro. Selline valik kohustab isikut järgima digiteenuste vastavat maksustamist kahe kalendriaasta jooksul.

Kui digiteenuse müüja juba kasutab MOSS-erikorda, siis on võimalik samal moel deklareerimist jätkata ka alates 1. jaanuarist 2019, st lugeda piirmäära arvestamata kõikide piiriüleste klientide puhul teenuse osutamise kohaks lõpptarbija asukohariik.

Kui MOSS erikorra kasutaja, kelle digiteenuste käive jääb alla 10 000 euro, soovib erikorra kasutamist lõpetada, tuleb MOSS avaldusel täita lõpetamise taotlus („soovin lõpetada erikorra kasutamise“). Siinjuures tuleb silmas pidada, et erikorrast väljaarvamisest alates hakkab ettevõttele kehtima nn karantiiniperiood 6 kuud, mille jooksul ei ole võimalik uuesti erikorra kasutajaks registreerida.

Kui digiteenuste piiriülene käive ületab kalendriaasta algusest arvates 10 000 euro piiri, on edasiste teenuste puhul käibe toimumise kohaks tarbimise liikmesriik ning ettevõtja on kohustatud arvestama ja tasuma käibemaksu vastavas liikmesriigis. Seega peab ettevõtja peale piirmäära täitumist valima, kas registreerida end igas lõpptarbimise liikmesriigis käibemaksukohustuslaseks või rakendada teises liikmesriigis tekkiva maksukohustuse täitmiseks MOSS erikorda.

Muutub MOSS erikorra kasutamisel arve väljastamise põhimõte. Kui seni tuli arve väljastamisel järgida sihtriigi reegleid, siis alates 2019 järgib erikorda rakendav maksukohustuslane arve väljastamisel üksnes oma registreerimisriigi arve esitamise reegleid.

Käibemaksuseaduses sätestatakse vautšeri mõiste ja vautšeritega seotud tehingute maksukäsitus

Alates 2019. aasta 1. jaanuarist hakkab Euroopa Liidus kehtima vautšereid reguleeriv direktiivi 2006/112/EÜ muudatus, mille eesmärk on lihtsustada, ajakohastada ja ühtlustada vautšerite suhtes kohaldatavaid käibemaksureegleid. Seoses nimetatuga lisatakse käibemaksuseaduse (KMS) § 2 lõige 13, milles sätestatakse vautšeri mõiste ning täpsemalt eristatakse mõisteid „üheotstarbeline vautšer“ ja „mitmeotstarbeline vautšer“.

Vautšer on instrument, mille puhul:

  1. on kauba võõrandajal või teenuse osutajal kohustus see vastu võtta tasuna või osana tasust kaupade või teenuste eest ning
  2. võõrandatav kaup või osutatav teenus või kauba võõrandaja või teenuse osutaja on märgitud vautšeril või sellega seotud dokumentides, sealhulgas sellise vautšeri kasutamise tingimustes.

Ühe- ja mitmeotstarbelised vautšerid

Üheotstarbelise ja mitmeotstarbelise vautšeri mõistete sätestamine ja teineteisest eristamine on vajalik, sest vautšeriga seotav maksukäsitus on erinev sõltuvalt sellest, kas vautšeriga seotud kauba või teenuse käivet saab maksustada juba vautšeri väljastamise ajal või alles vautšeriga seotud kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel.

Vautšer on üheotstarbeline, kui vautšeriga seotud kauba võõrandamise või teenuse osutamise koht (KMS §-d 9, 10 ja 101) ja sellelt kaubalt või teenuselt tasumisele kuuluv käibemaksusumma on vautšeri väljastamise ajal teada. Mitmeotstarbeline vautšer on muu vautšer kui üheotstarbeline vautšer.

Kui üheotstarbelise vautšeri annab üle enda nimel tegutsev isik, siis käsitatakse igat vautšeri üleandmist kauba võõrandamise või teenuse osutamisena.

Kui mitmeotstarbelise vautšeri annab üle enda nimel tegutsev isik, siis üleandmisest käivet ei teki ja käibemaksu ei arvestata. Mitmeotstarbelise vautšeri alusel arvestatakse käibemaks selle vautšeriga seotud kauba üleandmisel või teenuse osutamisel.

Kui üheotstarbelise või mitmeotstarbelise vautšeri annab üle teise isiku nimel tegutsev isik (vahendaja), tekib vautšeriga seotud kauba võõrandamise või teenuse osutamise käive isikul, kelle nimel vautšeri üle andnud isik tegutseb. Teine isik loeb vautšeriga seotud kauba või teenuse käibe toimunuks päeval, millal toimus temale vautšeri eest makse laekumine või vautšeri lunastamine, olenevalt sellest, milline toiming oli varaseim.

 

Top