You are here
Home > Ärikeskkond Äri ja Ettevõtlus > Muudatused töötamise registreerimisel alates 1. jaanuarist 2019

Muudatused töötamise registreerimisel alates 1. jaanuarist 2019

Muudatused töötamise registreerimisel alates 1. jaanuarist 2019

Töötamise registrisse tuleb hakata märkima tööaja määra

 • Viimast korda tuleb tööaja määr deklaratsioonile TSD märkida detsembrikuu eest 10. jaanuariks 2019 esitataval TSDl. Järgmistele deklaratsioonidele tööajamäära enam märkima ei pea.
 • Deklaratsioonil TSD märgitud tööaja määr, mis erineb 1st, kantakse TSDlt töötamise kande juurde üle.
 • Kui TSDl tööaja määra märgitud ei ole, siis kuvatakse töötamise kande juures vaikimisi tööaja määr 1.
 • Tööaja määra saab märkida vahemikus 0,01 kuni 1,00.

Uus töötamise liik “Sotsiaalmaksukohustusega FIE abikaasa”

Alates 1. jaanuarist 2019 teeb füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) oma majandustegevuses osaleva abikaasa kohta kande töötamise registrisse. Kui FIE lõpetab või peatab oma tegevuse, peab ta lõpetama või peatama ka oma abikaasa töötamise kande töötamise registris. Töötamise registri kanne on aluseks sotsiaalkindlustuskaitse saamisel.

FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasa on äriregistrisse kantud FIE abikaasa, kes osaleb FIE ettevõtte tegevuses ning kellel ei ole FIEga sõlmitud töölepingut või töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks võlaõiguslikku lepingut.

Kuni 31. detsembrini 2018 esitab FIE oma majandustegevuses osaleva abikaasa registreerimiseks Maksu- ja tolliametile avalduse. Kehtivad FIE abikaasa kanded tõstetakse 1. jaanuaril 2019 töötamise registrisse üle.

Ametinimetuse ja töökoha aadressi märkimine töötamise registrisse muutub kohustuslikuks

 • Alates 1. juunist 2019 ei saa töötamist ilma ametinimetuse ja töökoha aadressita enam registreerida.
 • Olemasolevaid töötamise kandeid ei saa muuta ega lõpetada, kui ametinimetust ja töökoha aadressi märgitud ei ole.
 • Olemasolevatele kehtivatele töötamise kannetele tuleb ametinimetus ja töökoha aadress lisada hiljemalt 30. juuniks 2019.

Ametinimetus ja töökoha aadress tuleb sisestada klassifikaatorist. Vabatekstina aadressi täpsustus ja/või ametnimetus tuleb lisada siis, kui täpne aadress või ametinimetuse viies tase (neli esimest tuleb alati leida klassifikaatorist) ei ole klassifikaatorist leitavad.

Tööajamäär, töökoha aadress ja ametinimetus tuleb töötamise registrisse märkida ainult nende töötamise liikide puhul, mille juurde on allolevas tabelis märgitud “Jah”.

Töötamise liigi kood Töötamise liik Kas ametinimetuse ja töökoha aadressi märkimine on kohustuslik Kas tööajamäära
märkimine on kohustuslik
1 Tööleping Jah Jah
2 Avalik teenistus Jah Jah
3 Kõrgemad riigiteenijad Jah Jah
4 Omavalitsuse valitud või nimetatud liige Jah Jah
15 Abikaasatasu Ei Ei
501 Tasuta töötamine Jah Jah
504 Töötamine tulumaksukohustustega Eestis, sotsiaalmaks välisriigis Jah Jah
505 KOV komisjoni liige, kes ei ole KOV volikogu liige Ei Ei
506 Töötamine tulumaksukohustusega Eestis, ilma sotsiaalmaksukohustuseta Jah Jah
507 Viisa alusel – tööleping Jah Jah
600 VÕS-leping Ei Ei
601 Juhtimis-, kontrollorgani liige Ei Ei
602 Viisa alusel – VÕS-leping Ei Ei
603 Viisa alusel – juhtimis-, kontrollorgani liikme tasu Ei Ei
6 Sotsiaalmaksukohustusega FIE abikaasa Ei Ei

 

Allikas –  2018-2019 – Maksu- ja tolliamet

Välisriigi elukohaga töötaja registreerimine

Töötaja registreerimine, kui töötaja elukohariik on teine EL liikmesriik

 • Välisriigi töötaja registreerimisel palume tähelepanu pöörata sellele, millisesse riiki peab laekuma isiku sotsiaalmaks ning valima töötamise registreerimisel töötamise registris vastava liigi või TSDl vastava väljamakseliigi. Sotsiaalmaksu tasumisega Eestisse kaasneb ravikindlustus Eestis ja seetõttu võib isikul tekkida topelt-ravikindlustus mitmes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi (edaspidi EL liikmesriik), mis ei ole seadusandlusega lubatud (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta art 11 lg 1).
 • Isik, kes töötab korraga mitmes EL liikmesriigis, peab taotlema elukohariigi sotsiaalkindlustusasutusest vormi A1 või E101. Kui vormile märgitud kindlustajariik ei ole Eesti, siis kohaldatakse isiku suhtes teise EL liikmesriigi õigusakte ning tal ei ole õigust Eesti ravikindlustusele (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta art 13).
 • Isiku suhtes, kes on sõlminud töölepingu Eesti tööandjaga, kuid kes töötab teises EL liikmesriigis, kohaldatakse üldjuhul töökohariigi sotsiaalkindlustusalaseid õigusakte. Sellisel juhul tasutakse sotsiaalmaks teise EL liikmesriiki ning ravikindlustus vormistatakse samuti teises riigis (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta art 11 lg 3).
 • Piirialatöötaja, kes töötab Eesti territooriumil, kuid kes elab teises EL liikmesriigis, kuhu ta naaseb korrapäraselt iga päev või vähemalt kord nädalas, saab taotleda Eesti Haigekassast vormi E106, mille alusel on tal õigus vormistada ravikindlustus elukohariigis (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta art 17).

Töökoha aadressi määramise juhend

Tööandja peab töötamise registrisse märkima kõigi oma töötajate töökoha aadressid (maksukorralduse seaduse § 254 lg 1 p 7). Aadressid märgitakse Maa-ameti aadressiandmete klassifikaatori (ADS) järgi. 

Mõisted

Tegutsemiskoht on ettevõte või selle osa (töökoda, tehas, müügipunkt, kontor, kaevandus või ladu), kus tegeldakse majandustegevusega või juhitakse majandustegevust ning kus selle ettevõtte heaks töötab üks või mitu inimest.

Töökoht on ettevõtte tegutsemiskohas (territooriumil või tööruumis) paiknev töötamiskoht ja selle ümbrus või muud töötamiskohad, kuhu töötajal on töötamise ajal juurdepääs või kus ta töötab tööandja loal või korraldusel.

Töökoha aadressi määramise reeglid

Töökoha aadress on üldjuhul tööandja tegutsemiskoha aadress. Tööandjal võib olla üks või mitu tegutsemiskohta (nt kaupluseketid, kütusemüüjad, pankade harukontorid, põllumajandus jne) ja töötaja võib töötada mitmes kohas.

Kui töötaja töötab mitmes kohas (nt hooldus, järelevalve) või kodus (kaugtöö vormis), määratakse püsiv töökoha aadress tööandja tegutsemiskoha järgi, kust töötaja tegevust juhitakse.

Töökoha märkimine alltöövõtu korral (kooli- või personalisöökla või restorani majandamine, koristus- või turvateenuse osutamine vmt) toimub järgmiselt.
Kui alltöövõtja tegevus toimub kliendi aadressil, teenuse osutamise leping on tähtajatu või sõlmitud vähemalt 2 aastaks ja klient on alltöövõtjale eraldanud alaliseks kasutamiseks vastavaks otstarbeks ette nähtud ruumid, siis on alltöövõtja tegutsemiskoha aadressiks kliendi aadress.
Kui teenuse osutamise kestus kliendi aadressil jääb alla 2 aasta, siis märgitakse töökoha aadressiks tööandja tegutsemiskoha aadress.

Töökoha aadressi määramise erandid

Sellest tabelist saab abi töökoha aadressi määramisel siis, kui töötaja töötab mitmes kohas või tal puudub kindel töökoha aadress.

 

Tegevusala Töötaja töökoha aadress
Avaliku sektori töökohad välisriikides Saatkondades, konsulaatides, sõjaväebaasides ja sarnastel objektidel töötavate isikute töökoha aadress on selle riigi territooriumil, kus objektid asuvad.
Välisriigis asuva töökoha puhul on tarvis märkida ainult riigi nimi, Eesti puhul täpne aadress.
Ehitus Töökoha aadress on pikaajalise ehitusobjekti aadress juhul, kui see vastab järgmistele tingimustele:

 • objektiga alustamisel on selle kavandatav kestus vähemalt kaks aastat;
 • ettevõte annab objektil tööd rohkem kui 50 inimesele.

Väikesemahulistel ehitusobjektidel töötavate inimeste töökoha aadress on tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.

Tee- või sillaehitustel või torujuhtmete paigaldamisel töötavate inimeste töökoha aadress on tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Jaotusvõrkude käitamise ja hooldamisega (kõrgepingeliinid, alajaamad, pumplad) seotud töötajate töökoha aadressiks on tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Haldus- ja abitegevused Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.

Kui alltöövõtja tegevus toimub kliendi aadressil, teenuse osutamise leping on sõlmitud tähtajatult või vähemalt kaheks aastaks ja klient on alltöövõtjale eraldanud alaliseks kasutamiseks vastavaks otstarbeks ette nähtud ruumid, siis on alltöövõtja tegutsemiskoha aadressiks kliendi aadress.

Kui teenuse osutamise kestus kliendi aadressil jääb alla 2 aasta, siis märgitakse töökoha aadressiks tööandja tegutsemiskoha aadress.

Infoalane tegevus Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja töötab.

Kui töötaja töötab kodus või välismaal, on tema töökoha aadress tööandja tegutsemiskoha aadress, kust tema tegevust juhitakse.

Jaekaubanduses töötajad Samal aadressil ja samale jaemüüjale kuuluvad kauplused loetakse üheks tegutsemiskohaks. Erinevatel aadressidel asuvad kauplused on eraldi tegutsemiskohad.

Kui töötaja töö toimub mitmes müügikohas, siis on töökoha aadressiks tööandja tegutsemiskoha aadress, kus töötaja viibib suurema osa tööajast.

Pidevalt muutuva asukohaga müügitegevus (kaupmehed turgudel, mobiilsed kioskid), liikuvad meelelahutusettevõtted (nt tsirkus) ja liikuvad teenused (nt koduvisiite tegev juuksur) Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse või omaniku kodune aadress.
Kalapüügilaevadel ja -paatidel töötajad, kalurid Laevadel töötavate inimeste töökoha aadress on laeva operaatori või omaniku aadress. Paate ja laevu käsitletakse töövahendite, mitte töökohana.
Kalakasvanduste ja kalahaudejaamade töötajad Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Kaevanduste töötajad Kaevanduse aadress, kui kaevandustegevus seal kestab vähemalt kaks aastat. Sellisel juhul käsitletakse kaevandust eraldiseisva tegutsemiskohana.

Kaevandust, kus kaevandustegevus kestab alla kahe aasta, ei loeta eraldi tegutsemiskohaks ja seal töötavate inimeste töökoha aadress on tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.

Kindlustusagendid, kes tegutsevad väljaspool kindlaksmääratud tööruume Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Kinnisvara rentimise ettevõtte töötajad Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.

Kinnisvaraobjekti aadress on töötaja töökoha aadress ainult juhul, kui töötaja töötab seal alaliselt (nt majahoidja, turvatöötaja jne). Vastasel juhul kinnisvaraobjekti tegutsemiskohana ei käsitleta.

Maanteetranspordi teenuse osutajad Töötajate töökoha aadressiks on tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Postiteenistuse töötajad ja kullerid Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.

Postkontorid on üldjuhul iseseisvad tegutsemiskohad ja postkontori töötaja töökoha aadress on postkontori aadress.

Põllu- ja metsamajanduse töötajad Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse (nt kontor, talu jne).

Kui töö toimub mitmes kindlas tegutsemiskohas (nt lautades), siis on töökoha aadressiks tegutsemiskoht, kus töötaja viibib suurema osa tööajast.

Kauba raudteevedudega seotud töötajad (töö väljas kaubajaamades või sorteerimisjaamades) Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Raudteetaristu pideva hooldamisega seotud töötajad Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Vee- ja õhutranspordi alal töötajad Laevadel ja lennukitel töötavate inimeste töökoha aadress on laeva või lennuki operaatori või omaniku aadress.

Vee- ja õhutranspordi tegevusaladel kasutatavaid laevu ja lennukeid käsitletakse töövahendite, mitte töökohana.

 

Allikas – 2018-2019 – Maksu- ja tolliamet

 

 

 

Top