You are here
Home > Ärikeskkond Äri ja Ettevõtlus > Sobivus ettevõtjaks – Ettevõtjaks saamise otsus – Väikeettevõtte plussid ja miinused

Sobivus ettevõtjaks – Ettevõtjaks saamise otsus – Väikeettevõtte plussid ja miinused

Sobivus ettevõtjaks

Ettevõtlikkus on isikuomadus, mis väljendab inimese võimet ja sisemist tahet tegutseda.

Edukal ettevõtjal on sageli järgmised isikuomadused:

 • vaimne võimekus – loovus, intelligentsus, analüüsi- ja üldistusvõime
 • teotahe – soov midagi ära teha, mitte alla anda
 • vastutusvõime – teadlikkus ja võimekus vastutada, olles iseenda peremees ja vaba oma tegudes
 • suhtlemisoskus – hea suhtlemisoskus partnerite, klientide ja töötajatega
 • enesekindlus koos otsustusvõimega –usk endasse, optimism, julgus otsustada
 • eesmärkide seadmise oskus – jõuline ja sihikindel tegutsemine eesmärkide saavutamise nimel
 • valmisolek riskida – julgus tegutseda ebakindlates tingimustes

Neid positiivseid isikuomadusi võib leida paljudes inimestes, ent mitte alati pole nad ettevõtlikud. Samas leidub ettevõtlikke inimesi, kes kõige positiivse juures on ebaeetilised.

Edu saladuse väljaselgitamiseks on uuritud paljusid edukaid ettevõtjaid. On leitud, et ei ole olemas sellist isikuomaduste ja eelduste kooslust, mis teeb inimese kohe ettevõtlikuks ja edukaks.

Ettevõtjaks pürgija loomulik soov on teada, kas mingid iseloomujooned eristavad ettevõtjat mitteettevõtjast või millised on eduka ettevõtja iseloomujooned.

Inimest võib nimetada ettevõtlikuks, kui ta:

 1. Mõistab probleemi olemust ja suudab püstitada eesmärgi. Üksnes probleemi tajumisest ei piisa. Probleemide nägijaid on palju. Mõistmine eeldab ka arusaamist probleemi olemusest ja selle võimalikest põhjustest ning probleemi teravnemise tagajärgedest.
 2. Saab aru probleemi lahendamisest. Ettevõtlik inimene teab või uurib välja, kuidas probleem lahendada. Ta teab mida, millega või kellega, millises järjekorras ja millal teha.
 3. Leiab ressursid. Ressursid on raha, inimesed, tooraine, energia, maa, kinnisvara, seadmed, tehnoloogia, aeg, keskkond jne. Kõige olulisemad ressursid on inimene ja aeg. Tähenduse rahale kui universaalsele ressursile annab inimene. Ettevõtlik inimene leiab raha alati, kuid ilma ettevõtliku inimeseta on raha vaid pakk paberit.
 4. Lahendab probleemi. Ettevõtlik inimene saavutab ise või koos teistega tulemuse ja viib asja lõpuni ega löö raskuste esilekerkimisel käega. Ettevõtlik inimene saavutab eesmärgi.

Ettevõtlikkus ja edukus äris tähendab pühendumist, visadust ja usku oma eesmärki – unistusse ja äriideesse.

Ettevõtlusega kaasnevad riskid, kohustused ja vastutus

Ettevõtlusega kaasnevad riskid on ohud, mille tõttu võib ettevõtte väärtus kahaneda. Igasugune ettevõtlus on seotud riskidega. Ettevõtlusriske ei pea kartma, küll aga neid teadma ja tundma, et oleks võimalik riske õigel ajal vältida või nende tagajärgi leevendada.

Ettevõtjast tulenevad riskid johtuvad ettevõtja teadmiste ja oskuste nappusest, puudulikest kogemustest, valeotsustest (nt asukoha, partnerite kohta) vms.

Ettevõtjast sõltumatud riskid tulenevad riigi valitsemisest, seadusemuudatustest, ettevõtluskeskkonnast, pankadest, kohalike elanike hoiakutest, ühiskonna arengutasemest, majanduse üldisest seisust jne.

Ettevõtlusriskid Riski avaldumine
Juhtimisrisk Ebaefektiivse juhtimise tagajärjel tulude vähenemine/kulude suurenemine. Juhi/omaniku ebakompetentsus, ebaausus, ebalojaalsus, laiskus, ebajärjekindlus, käegalöömine.
Tururisk Turusituatsiooni järsud muutused, stabiilse sise- või välisturu puudumine või kadumine, tarbijaeelistuste muutumine või ostujõu langus, konkurendid ja teised samalaadsed tooted-teenused, konkurentide odavamad hinnad, uued mudelid ja tehnoloogiad.
Krediidi- ja finantsrisk

 

Laenutingimuste muutumine (nt euribor), raskused laenu põhiosa või intresside tagasimaksmisel, tagatisvara väärtuse järsk langus või hävimine. Kliendid ei tasu saadud kaupade eest õigel ajal.

Väikeettevõtte plussid ja miinused

Mikro- ja väikeettevõtetel on turul tegutsemisel palju eeliseid, kuid suurte ettevõtetega konkureerides võib neil esineda ka eriomaseid raskusi.

Mikro- või väikeettevõtte plussid

 • Lihtsus. Väikest ettevõtet on lihtsam juhtida ja sinna on lihtsam leida töötajaid. Algkapitali on vaja vähe või üldse mitte, tarne- ja turustuskanalid on paindlikud.
 • Odavus. Äriühingu asutamiskulud on väikesed või puuduvad üldse. Investeeringud ja stardikapital on väikesed. Ruumi vajadus on üldjuhul minimaalne. Risk kaotada raha on väike.
 • Asukoha valik. Lihtsam on leida asukohta, kuna mahub tegutsema väga erinevatesse paikadesse. Tänu sellele on võimalik leida madalamat rendihinda.
 • Usaldusväärsed töötajad. Töötajad on enamjaolt lähikondsed, sõbrad, tuttavad või pereliikmed ja seega usaldusväärsed. Juht teab, mida nad oskavad, teavad ja on suutelised tegema.
 • Kiirus. Turu muutustele saab reageerida kiirelt ja juhtida operatiivselt.

Mikro- või väikeettevõtte miinused

 • Haavatavus. Probleemid on kerged tekkima kriisides, konkurentsis, varustushäiretes või spetsialisti lahkudes.
 • Reservid. Reservid on väikesed või puuduvad üldse.
 • Ebastabiilne rahastus. Igapäevast äri rahastada on keeruline, näiteks saada laenu tegevuse laiendamiseks, uute seadmete soetamiseks või olemasolevate laenude refinantseerimiseks.
 • Müük. Toote müügiargumendid vananevad, lao puudumine või selle kõrge renditasu pidurdab tootmist ja tellimuste täitmist.
 • Sõltuvus suurkliendist. Suur kliendi ära langemisel mõjutab see sissetulekuid märkimisväärselt.
 • Kulude kontrollimatus. Ühe kuluartikli hinna ootamatu suurenemine viib toote lõpphinna konkurentsist välja. Võetud laenud tekitavad lisaraskusi toimetulemisel.
 • Efektiivsus. Väiketootmine ei pruugi olla efektiivne.
 • Omaniku „sunnismaisus”. Omanik peab ise täitma paljusid tööülesandeid ja seetõttu võivad tal olla pikad tööpäevad ning ülekoormus võib tekitada stressi.
 • Risk kaotada investeeritud kapital. Võib jääda ilma oma säästudest või jääda võlgu laenuandjatele.

Nii ettevõtja kui ka riigi seisukohast on väikeettevõtted väga olulised. Enamik Eesti ettevõtteid (Statistikaameti andmeil 98% äriühingute üldarvust) on mikro- ja väikeettevõtted, milles on hõivatud üle poole töötajatest ja millesse laekub üle poole ettevõtete kogutulust.

Copy 2019 EAS.

 

Top