You are here
Home > Ärikeskkond Äri ja Ettevõtlus > Tootearendus – Tooteideede hankimine – Turundusuuring – Tootearendus

Tootearendus – Tooteideede hankimine – Turundusuuring – Tootearendus

Turundusuuring kui sisend tootearendusprotsessi

Uute toodete ideed võivad kergesti tulla ettevõtte tarbijatelt endilt. Seetõttu tasub koguda teavet tarbijate vajaduste ja eelistuste kohta. Kui kõik andmed on kokku kogutud, aitab rida töövahendeid ettevõttel neid vajadusi hinnata ja uute toodete ideedeks muuta.

Turundusuuring

Tarbija vajadused saab hõlpsalt kokku koguda turundusuuringu kaudu. Turundusuuringut saab teha küsimustikega, küsitledes tarbijaid kas toote ostmisel (personaalküsitlus), telefoni teel (kliendinimekirjal põhinev telefoniuuring) või internetis. Kõigil juhtudel on kuldreegel õigete küsimuste esitamine, mis annab tarbija vajadustest täieliku pildi.

Turundusuuring annab hetkepildi turust, kuhu uut toodet kavandatakse, ja tulevastest turusuundumustest. Juhul kui tarbija vajaduste kindlakstegemiseks kasutatakse turundusuuringut, tuleb kõigepealt koostada turundusuuringu plaan.

Turundusuuringu plaan fookustab uuringu ja selle alusel määratakse:

 • uuringu korraldamise eesmärgid ja infovajadus
 • sihtrühmad ja andmete kogumise meetod (nt personaalküsitlus, telefoniküsitlus või internetiküsitlus)
 • valimi võtmise meetod (nt juhuslik või mittejuhuslik valim)
 • andmete analüüsi meetod
 • eelarve
 • jms

Tooteideede hankimise lisaallikad

Ettevõtte hankijad, edasimüüjad, vahendajad või partnerid võivad samuti olla väärtuslikuks uute tooteideede allikaks, sest nemad suhtlevad igapäevaselt tarbijatega ja võivad saada neilt infot ettevõtte toodangu kohta. Nende tavaliselt mitteametlik tarbijatega suhtlemise viis võib aidata esile tuua tarbijate vajaduste uusi aspekte. Kui turg kohati erineb, võivad geograafiliselt hajutatud tarbijate puhul olla hankijad, edasimüüjad ja partnerid ainukesed, kes suudavad turust ja järelikult ka tarbija vajadustest täpse pildi anda.

Messid, seminarid, näitused ja väljapanekud, kus osalevad konkurendid, on samuti head kohad, et hankida uusi tooteideid kas täiesti uute toodete jaoks või siis toodete täiustamiseks või ajakohastamiseks. Nimetatud üritused on kohad, kus konkurentide loovus on täies ulatuses esindatud ja võib vaadelda innovaatilisi tehnikaid või tehnoloogiaid.

Kui tarbijad, hankijad, vahendajad, kasutajad jne on väljendanud oma soove uue toote vajaduse suhtes, koondatakse kõik kogutud andmed töövahenditeks, näiteks eeliskombinatsiooni analüüsiks (Conjoint Analysis [en.wikipedia.org]), et kõik tarbijate soovid saaks muuta uue toote ideedeks ja ideid saaks sobivalt korrastada. Mõnda kasutatud töövahendeist, nt kliendikeskset tootekavandamist (QFD [en.wikipedia.org]), võib kasutada ka tooteideedest tootekontseptsioonide loomisel ja sellest tuleneva lõpliku tootekava koostamisel.

Tootearendus

Tootearendus on protsess, mis algab ideede otsimisest ja lõpeb uue toote/teenuse turuletoomisega. Uus toode/teenus võib olla muudatuste tegemine olemasolevas tootes või täiesti uue toote väljaarendamine. Eduka tootearenduse aluseks on turunõudluse analüüs – st kes on klient ning missugused on tema vajadused.

Tootearenduse protsess algab ideede otsimisest. Selleks võib korraldada oma töötajaga ajurünnakuid, kasutada klientidelt saadud tagasisidet või uuringute andmeid. Seejärel tuleb ideid analüüsida ja hinnata ning sobivaim välja valida. Sobivaim on tooteidee, millel on kõige enam turupotentsiaali, mis rahuldab klientide vajadusi kõige paremini ning millel on selge konkurentsieelis. Arvestada tuleb ka oma ettevõtte võimalustega – st, kui suuri kulutusi on võimalik teha uue toote või teenuse arendamiseks.

Kui sobiv tooteidee on olemas, tuleb analüüsida selle tasuvust. Selleks tuleb teha prognoosid oodatavate rahavoogude ja kulude kohta, hinnata turuosa suurust ja toote/teenuse kasutusiga. Finantsprognooside koostamisel on abiks IPlanner

Kui tooteidee on majanduslikult tasuv, valmistatakse toote näidiseksemplar ja kavandatakse turundusstrateegia. Seejärel on võimalik uut toodet proovida – st pakkuda toodet klientidele reaalsetes turutingimustes (tüüpilises müügikohas). Sellel perioodil tuleb välja selgitada, kas toode/teenus rahuldab tarbijat, kas valitud turundusmeetmed on sobivad, kas võib jätkata toote/teenuse pakkumist esialgsel kujul või on vajalik teha muudatusi. Kui toote/teenuse testimine osutub edukaks, järgneb uue toote turustamine.

EAS pakub tootearenduseks mitmeid toetusi. Et saada teada, kas arendusideel on potentsiaali jätkata, saab taotleda arendusosakut.

Innovatsiooniosakute abil on võimalik koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Toote- ja teenusearendus

Tootearendus on tegevus, kus klientide tagasiside kaudu luuakse uusi parendatud tooteid, mida turundus pakub tarbijatele, kellel on taas võimalus hinnata uusi tooteid. Tootearendus ei tohi ettevõttes hetkekski katkeda, sest uued ja parendatud tooted on ettevõtte jaoks konkurentsieelis.

Ettevõte peab otsima pidevalt võimalusi, kuidas veelgi paremini rahuldada oma toote või teenusega tarbijate vajadusi ning otsida võimalusi taas uue tootega turule tulekuks.

Mis on uus toode?

Võib eristada 6 tüüpi uusi tooteid:

 1. Uus toode kogu maailma jaoks – see on täiesti unikaalne ja seda pole varem olemas olnud.
 2. Vanade toodete uuenduslik ühendus – näiteks kohvik ja raamatupood olid mõlemad ammu olemas, aga kohvik raamatupoes on hilisem uus toode.
 3. Täiendus olemasolevale tootesarjale – näiteks uue maitsega jogurt, uus James Bondi film.
 4. Vana toote teistmoodi (uuesti) kasutamine – vanast mööblist, riietest uute tegemine (nt kosmeetikafirma Avon vanniõli saab kasutada ka nahkmööbli puhastajana).
 5. Toote ümberpositsioneerimine – näiteks Viagra mõeldi välja kui vereringet parandav ravim, aga leidis kasutamist hoopis erektsioonihäirete puhul.
 6. Toodete odavam (või kallim) variant – näiteks hamburgereid ja võileibu, mida ei tehta olemasoleva brändi all, võib pakkuda tarbijale uue brändi all kas odavamalt või kallimalt.

Tootearendus

Tootearenduses saab alustuseks vaadelda võimalusi, mis tulenevad eelnevast uue toote või teenuse definitsioonist, saab tegeleda toote või teenuse erinevate variatsioonidega, uuendada pakendeid, lisada uusi maitseid, luua paremat teenindust või pakkuda tarbijatele uusi võimalusi. Ettevõtte turundusosakond peab pärast toote või teenuse turuletoomist koguma tarbijate käest tagasisidet, kuidas see on rahuldanud tarbijate vajadusi. Arvamuste põhjal langetab ettevõte otsuse, kas ja kuidas oma toodet või teenust edasi arendada.

Kui ettevõte tegeleb tootearendusega ehk muudab midagi oma tootes, siis peab turundus selle tarbijatele maha müüma. Selleks tuleb toodet tutvustada, lasta degusteerida või proovida, reklaamida sihtrühma jaoks olulistes meediakanalites. Tarbijad ostavad uuendatud toodet, turundus korjab taas arvamusi ja ettevõte peab taas otsustama, kas tegeleda jälle tootearendusega.

Copyright – LoovEesti 2019 – EAS 2019

Top