Valminud on uus maksukohustuslaste registri põhimäärus

Rahandusministeerium on koostanud uue maksukohustuslaste registri põhimääruse eelnõu, millega korrastatakse maksu- ja tolliameti peetavate andmete ja registrite regulatsiooni. Eelnõu ei too maksukohustuslastele kaasa täiendavaid õiguseid ega kohustusi.

Maksukohustuslaste registri põhimäärusega sätestatakse üldsätted, registri koosseis ja andmekoosseisud, andmete töötlemise kord, registri vastutav ja volitatud töötlejad, andmete kaitse ja järelevalve, samuti registri rahastamine ja likvideerimine. Eelnõuga reguleeritakse näiteks tööta

mise registriga seonduvaid reegleid.

Mis on olulisemad muudatused?

Eelnõu reguleerib kehtiva määrusega võrreldes oluliselt täpsemalt maksu- ja tolliameti tegevust andmekogu pidamisel.

Eelnõuga viiakse maksukohustuslaste registri põhimäärus kooskõlla andmekaitse üldmäärusega. Näiteks on kaasajastatud andmete säilitamise ja hävitamise regulatsiooni.

Eelnõuga ei võeta kasutusele ühtegi uut registrit ega infosüsteemi, vaid süstematiseeritakse õigusakti tasandil maksu- ja tolliameti olemasolevad registrid ühtseks maksukohustuslaste registri andmekoguks.

Eelnõu ei too kaasa täiendavaid õiguseid ega kohustusi maksukohustuslastele, maksu- ja tolliametile ega teistele riigi või kohaliku omavalitsuse üksustele.

Millal jõustub uus määrus?

Määrus on planeeritud jõustuma 2019. aasta 1. veebruaril.

Ettevõtjate arvamused on oodatud hiljemalt 7. jaanuariks e-posti aadressile marko[at]koda.ee. Ettevõtjatelt laekunud tagasiside põhjal koostab kaubanduskoda seisukoha, mis edastatakse rahandusministeeriumile.

Valmiva määrusega seotud dokumentidega saab tutvuda aadressil: koda.ee